tap-mysql 0.2.0 2017-06-22

tap-mysql on PyPI  

Singer.io tap for extracting data from MySQL


AuthorStitch