tap-mysql 0.10.2 2017-08-11

tap-mysql on PyPI  

Singer.io tap for extracting data from MySQL


AuthorStitch